Държавно горско стопанство „Шумен“

Местоположение | Новини | Дейности | Документи | Туризъм | Профил на купувача | Контакти | Галерия

Текущи процедури »

Вижте всички обявени процедури на ТП „ДГС Шумен“

 

ТП „ДГС Шумен” е поделение на „СИДП” – Шумен.

 

Държавно горско стопанство – Шумен е разположено в източната част на Дунавската равнина и заема южните краища на Лудогорието.

По лесоустройствен проект /ЛУП/ 2002година :

- Държавните горски територии – управлявани и стопанисвани от 

ДГС – Шумен са 14761 ха.

Те са разположени на територията на Община Шумен и Община Хитрино.

- Основни дървесни видове , които дават облика на естествената 

растителност са габър 19 % и цер 17.1 %. Със значително участие са черния бор 9.5 % , акация 8.5 %, келяв габър – 8.6  %, сребролистна липа – 8.8 % , благун – 2.3 %, бук и други.

- Средногодишно ползване на дървесина от ДГТ (държавни горски територии): 24 987 куб. метра лежаща маса.По категории дървесина преобладаващи са: дърва - 52.3 % и средна строителна дървесина – 30 %.

- Обособен е държавен ловен района „Ивански” с ловна площ 

1515 ха и 24 ловностопански  района на ловните дружини, обединени в две ловни сдружения „ЛРД – Сокол – Шумен” гр.Шумен  и ЛРД „В.Преслав” гр.В.Преслав. Общия брой на ловците е 1013 броя.

-Запасите на основните видове дивеч към 2011 година са както следва: благороден елен – 184 бр., сърна – 421 бр., дива свиня – 241 бр., заек – 10710 бр.

- ДГС – Шумен  разполага с горски разсадник „Салманово „ с.Салманово с възможност за производство на 2000000 семенищни фиданки, топола и пикирани фиданки.

В обхвата на дейността на ДГС – Шумен  и непосредствено до гр.Шумен се намира по – голяма част от природен парк „Шуменско плато”- 3024.4 ха, както и резерват „Букака” – съхраняващ гори от Мизийски бук .На територията на парка се намира Мемориален комплекс „Създатели на Българската държава” и археологически резерват „Стария град”.

Седалището на ТП „ДГС Шумен” е в град Шумен , ул.”Любен Каравелов” № 28 „а”. 

Контакти

Директор: инж. Младен Манев

Телефон: 054/  800-464
Факс: 054/  800-464
Електронна поща: dgs.shumen@dpshumen.bg
Адрес: гр. Шумен, ПK 9700, ул. “Л. Каравелов” 28 А