Обществени поръчки: Процедури №7 до №12

ПРОЦЕДУРА № 12
17.04.2012 Документация за обществена поръчка чрез публична покана с № 9000992 в ПОП за доставка с предмет : доставка на биоинсектицид за провеждане на авиоборба с насекомни вредители с пределна стойност 23 350 лева без ДДС за нуждите на ТП ДГС "Старо Оряхово" за 2012 г.
Изтеглете документи

ПРОЦЕДУРА № 11
17.04.2012 Документация за обществена поръчка чрез публична покана с № 9000984 в ПОП за доставка с предмет : доставка чрез покупка на боя , разредители, спрей и др. с обща прогнозна стойност 3 000 лева без ДДС за нуждите на ТП ДГС "Смядово" за 2012 г.
Изтеглете документи

ПРОЦЕДУРА № 10
11.04.2012 Документация за обществена поръчка чрез публична покана с № 9000929 в ПОП за доставка с предмет : доставка чрез покупка на боя , разредители, спрей и др. /т.6 от Приложение №1 на Заповед № 77 / 29.03.2012г. на Директора на СИДП  гр. Шумен /общо на пределна стойност 2 000 лева без ДДС за нуждите на ТП ДЛС Шерба при СИДП гр. Шумен
Изтеглете документи

ПРОЦЕДУРА № 9
11.04.2012 Документация за обществена поръчка чрез публична покана №9000926 в ПОП с предмет: Абонаментна услуга по охрана в административната сграда на ТП ДГС "Цонево" чрез сихнално-охранителна техника.
Изтеглете документи

ПРОЦЕДУРА № 8
11.04.2012 Документация за обществена поръчка чрез публична покана №9000911 в ПОП с предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите в ТП ДГС "Цонево".
Процедурата е прекратена на основание чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП

ПРОЦЕДУРА № 7
11.04.2012 Документация за обществена поръчка чрез публична покана №9000910 в ПОП с предмет: Доставка на прогнозни количества бои, спрей, разредител и други материали за нуждите  на ТП ДГС "Цонево".
Изтеглете документи

ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ: Начало | №91 - №87 | №86 - №82 | №81 - №77 | №76 - №72 | №67 - №71 | №66 - №61 |  №60 - №55 | №54 - №49 | №48 - №43 | №42 - №37 | №36 - №31 №30 - №25 №24 - №19 №18 - №13 | №12 - №7 | №6 - №1